Facebook Twitter Google RSS

Hướng dẫn cách tạo sitemap đẹp cho blogspot

Đây là đoạn code mình sưu tầm được từ bloger: http://helplogger.blogspot.com
Nhìn chung dùng đoạn code này tạo sitemap cũng khá đẹp và tốc độ load trang cũng tương đối tốt, hiện tại mình cũng đã dùng ở một vài blog cá nhân của mình.

Demo:

Cách làm: các bạn có thể tạo một bài đăng mới ở blogspot hoặc tốt hơn thì nên tạo ở page sẽ tiện hơn.

Bước 1: truy cập quản trị blogspot
Bước 2: Nhấn vào mục trang, sau đó tạo mới trang -> đặt tên cho trang bạn có thể đặt là Sitemap hoặc Sơ đồ web tùy sở thích và nhu cầu của bạn sau đó chuyển sang tab mã HTML rồi copy đoạn code sau vào:
<style>
p.labels a{color: #242424; text-transform: uppercase;font-size: 15px;}
a.post-titles {color: #0000FF;}
ol li{list-style-type:decimal;line-height:25px;}
</style>
<script>
//<![CDATA[
var postTitle=new Array();var postUrl=new Array();var postPublished=new Array();var postDate=new Array();var postLabels=new Array();var postRecent=new Array();var sortBy="titleasc";var tocLoaded=false;var numChars=250;var postFilter="";var numberfeed=0;function bloggersitemap(a){function b(){if("entry" in a.feed){var d=a.feed.entry.length;numberfeed=d;ii=0;for(var h=0;h<d;h++){var n=a.feed.entry[h];var e=n.title.$t;var m=n.published.$t.substring(0,10);var j;for(var g=0;g<n.link.length;g++){if(n.link[g].rel=="alternate"){j=n.link[g].href;break}}var o="";for(var g=0;g<n.link.length;g++){if(n.link[g].rel=="enclosure"){o=n.link[g].href;break}}var c="";if("category" in n){for(var g=0;g<n.category.length;g++){c=n.category[g].term;var f=c.lastIndexOf(";");if(f!=-1){c=c.substring(0,f)}postLabels[ii]=c;postTitle[ii]=e;postDate[ii]=m;postUrl[ii]=j;postPublished[ii]=o;if(h<10){postRecent[ii]=true}else{postRecent[ii]=false}ii=ii+1}}}}}b();sortBy="titleasc";sortPosts(sortBy);sortlabel();tocLoaded=true;displayToc2();document.write('</br><div class="sitemap-link"><a href="http://helplogger.blogspot.com/2013/12/add-sitemap-table-of-contents-to-blogger.html" style="font-size: 10px; text-decoration:none; color: #5146CD;">Get This Widget</a></div>')}function filterPosts(a){scroll(0,0);postFilter=a;displayToc(postFilter)}function allPosts(){sortlabel();postFilter="";displayToc(postFilter)}function sortPosts(d){function c(e,g){var f=postTitle[e];postTitle[e]=postTitle[g];postTitle[g]=f;var f=postDate[e];postDate[e]=postDate[g];postDate[g]=f;var f=postUrl[e];postUrl[e]=postUrl[g];postUrl[g]=f;var f=postLabels[e];postLabels[e]=postLabels[g];postLabels[g]=f;var f=postPublished[e];postPublished[e]=postPublished[g];postPublished[g]=f;var f=postRecent[e];postRecent[e]=postRecent[g];postRecent[g]=f}for(var b=0;b<postTitle.length-1;b++){for(var a=b+1;a<postTitle.length;a++){if(d=="titleasc"){if(postTitle[b]>postTitle[a]){c(b,a)}}if(d=="titledesc"){if(postTitle[b]<postTitle[a]){c(b,a)}}if(d=="dateoldest"){if(postDate[b]>postDate[a]){c(b,a)}}if(d=="datenewest"){if(postDate[b]<postDate[a]){c(b,a)}}if(d=="orderlabel"){if(postLabels[b]>postLabels[a]){c(b,a)}}}}}function sortlabel(){sortBy="orderlabel";sortPosts(sortBy);var a=0;var b=0;while(b<postTitle.length){temp1=postLabels[b];firsti=a;do{a=a+1}while(postLabels[a]==temp1);b=a;sortPosts2(firsti,a);if(b>postTitle.length){break}}}function sortPosts2(d,c){function e(f,h){var g=postTitle[f];postTitle[f]=postTitle[h];postTitle[h]=g;var g=postDate[f];postDate[f]=postDate[h];postDate[h]=g;var g=postUrl[f];postUrl[f]=postUrl[h];postUrl[h]=g;var g=postLabels[f];postLabels[f]=postLabels[h];postLabels[h]=g;var g=postPublished[f];postPublished[f]=postPublished[h];postPublished[h]=g;var g=postRecent[f];postRecent[f]=postRecent[h];postRecent[h]=g}for(var b=d;b<c-1;b++){for(var a=b+1;a<c;a++){if(postTitle[b]>postTitle[a]){e(b,a)}}}}function displayToc(a){var l=0;var h="";var e="Post Title";var m="Click to sort by title";var d="Date";var k="Click to sort by date";var c="Category";var j="";if(sortBy=="titleasc"){m+=" (descending)";k+=" (newest first)"}if(sortBy=="titledesc"){m+=" (ascending)";k+=" (newest first)"}if(sortBy=="dateoldest"){m+=" (ascending)";k+=" (newest first)"}if(sortBy=="datenewest"){m+=" (ascending)";k+=" (oldest first)"}if(postFilter!=""){j="Click to view all"}h+="<table>";h+="<tr>";h+='<td class="header1">';h+='<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="'+m+'">'+e+"</a>";h+="</td>";h+='<td class="header2">';h+='<a href="javascript:toggleDateSort();" title="'+k+'">'+d+"</a>";h+="</td>";h+='<td class="header3">';h+='<a href="javascript:allPosts();" title="'+j+'">'+c+"</a>";h+="</td>";h+='<td class="header4">';h+="Read all";h+="</td>";h+="</tr>";for(var g=0;g<postTitle.length;g++){if(a==""){h+='<tr><td class="entry1"><a href="'+postUrl[g]+'">'+postTitle[g]+'</a></td><td class="entry2">'+postDate[g]+'</td><td class="entry3">'+postLabels[g]+'</td><td class="entry4"><a href="'+postPublished[g]+'">Read</a></td></tr>';l++}else{z=postLabels[g].lastIndexOf(a);if(z!=-1){h+='<tr><td class="entry1"><a href="'+postUrl[g]+'">'+postTitle[g]+'</a></td><td class="entry2">'+postDate[g]+'</td><td class="entry3">'+postLabels[g]+'</td><td class="entry4"><a href="'+postPublished[g]+'">Read</a></td></tr>';l++}}}h+="</table>";if(l==postTitle.length){var f='<span class="toc-note">Show All '+postTitle.length+" Posts<br/></span>"}else{var f='<span class="toc-note">Show '+l+" posts by category '";f+=postFilter+"' the "+postTitle.length+" Total Posts<br/></span>"}var b=document.getElementById("toc");b.innerHTML=f+h}function displayToc2(){var a=0;var b=0;while(b<postTitle.length){temp1=postLabels[b];document.write("<p/>");document.write('<p class="labels"><a href="/search/label/'+temp1+'">'+temp1+"</a></p><ol>");firsti=a;do{document.write("<li>");document.write('<a class="post-titles" href="'+postUrl[a]+'">'+postTitle[a]+"</a>");if(postRecent[a]==true){document.write(' - <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">New!</span></strong>')}document.write("</li>");a=a+1}while(postLabels[a]==temp1);b=a;document.write("</ol>");sortPosts2(firsti,a);if(b>postTitle.length){break}}}function toggleTitleSort(){if(sortBy=="titleasc"){sortBy="titledesc"}else{sortBy="titleasc"}sortPosts(sortBy);displayToc(postFilter)}function toggleDateSort(){if(sortBy=="datenewest"){sortBy="dateoldest"}else{sortBy="datenewest"}sortPosts(sortBy);displayToc(postFilter)}function showToc(){if(tocLoaded){displayToc(postFilter);var a=document.getElementById("toclink")}else{alert("Just wait... TOC is loading")}}function hideToc(){var a=document.getElementById("toc");a.innerHTML="";var b=document.getElementById("toclink");b.innerHTML='<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle(\'toc-result\',\'blind\');">?? Display Table of Contents</a> <img src="http://1.bp.blogspot.com/-_VZwBpHw_SI/UrXvLbFxacI/AAAAAAAAFiQ/ZGqWZUZesCI/s1600/new_icon.gif"/>'}function looptemp2(){for(var a=0;a<numberfeed;a++){document.write("<br>");document.write('Post Link : <a href="'+postUrl[a]+'">'+postTitle[a]+"</a><br>");document.write('Read all : <a href="'+postPublished[a]+'">'+postTitle[a]+"</a><br>");document.write("<br>")}};
//]]>
</script>
<script src="http://ebook.tuyetvan.net/feeds/posts/default?max-results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=bloggersitemap"></script>
Bước 4: Thay đoạn link màu đỏ thành link blog của bạn hoặc có thể xóa bỏ đoạn link màu đỏ đó đi khi đó blog của bạn sẽ tự đống lấy link mặc định của blogspot.
Lưu ý: bạn có thể thay đổi màu nhãn Label ở mã code màu màu xanh hoặc màu tiêu đề bài đăng ở mãu màu có đánh dấu màu cam.

Bước 5: xuất bản nội dung trang sau đó truy cập trang vừa tạo để xem thành quả.
Chúc bạn thành công.


Tự động chèn link cho từ khóa trong bài viết của blogspot

Bình thường để chèn link vào một từ khóa trong bài viết bạn phải thực hiện thủ công, như vậy nếu blog có nhiều bài viết và nhiều từ khóa thì việc thực hiện chèn từng link đối với từ khóa cũng tốn rất nhiều thời gian của bạn. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm sao để blogspot của bạn có thể tự động chèn link những từ khóa mặc định cho bài viết.

Ảnh minh họa:


» Bắt đầu thủ thuật "tự động thêm link vào từ khóa của bài viết."
- Trước khi làm nên chú ý lưu lại mẫu template trước khi thực hiện.
Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
Bước 2. Vào Mẫu (Template)
Bước 3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
Bước 4. Chọn một trong 2 đoạn code bên dưới và chèn nó ngay trước thẻ </head>
(Nhấn CTRL + F để tìm cho nhanh bạn nhé)

Bạn có thể chọn 1 trong 2 đoạn code bên dưới tùy theo nhu cầu sử dụng:

- Đoạn 1: Các link liên kết từ khóa sẽ mở ngay tại trang bạn đang xem:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
- Đoạn 2: Các link từ khóa sẽ mở ra trong 1 tab mới khi bạn click chuột vào:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'" target="_blank">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
Bước 5. Tìm đoạn code sau:
<data:post.body/>
- Thay thế nó thành:
<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('Từ khóa 1',true,'Link từ khóa 1','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 2',true,'Link từ khóa 2','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 3',true,'Link từ khóa 3','summary<data:post.id/>');
</script>
Thay thế các từ bôi đỏ thành từ khóa và link từ khóa của bạn. Để có thể nhiều hơn các từ khóa tương tự bạn có thể chép thêm các đoạn link từ khóa tương ứng vào trước thẻ </script>

Ví dụ:
highlightSearchTerms('Từ khóa 4',true,'Link từ khóa 4','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 5',true,'Link từ khóa 5','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa ...',true,'Link từ khóa ...','summary<data:post.id/>');

Lưu ý: Mỗi blog thường có từ 2 đến 4 đoạn code như trên các bạn nên thay thử từng đoạn khi nào hiển thị lên link từ khóa là thành công.

Bước 6.
Lưu mẫu lại.
- Nếu đã có bài viết có các từ khóa đó thì có thể vào kiểm tra xem đã thành công hay chưa còn chưa có thì hãy viết cho mình một bài mới có các từ khóa đó nhé!

Chúc bạn thành công.

Code Popup Like Fanpage Facebook đẹp cho Blogspot

Code hiển thị Popup Like Fanpage Facebook tác dụng của code là hướng người dùng tương tác nhiều hơn và tăng lượng like fanpage của bạn. 
Code sẽ hiển thị popup khung like fanpage trên trang chủ của bạn khi người dùng lướt chuột xuống phía dưới khá hay khi người dùng tương tác.
Thêm một điểm đặc biệt nữa của code này là nó sẽ không hiển thị khi người dùng đã click dù thích hay không thích chỉ là tắt bỏ khung popup nó chỉ hiển thị 1 lần duy nhất và không hiển thị lại nữa. Điều này sẽ khiến người dùng không cảm thấy khó chịu khi truy cập lại web vào lần sau.

Giao diện hiển thị của code sẽ như hình dưới:


Sau đây là toàn bộ code bao gồm thư viện jquery + css + html
Code:
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<style>
#fbox-background {
    display: none;
    background: rgba(0,0,0,0.8);
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 99999;
}

#fbox-close {
    width: 100%;
    height: 100%;
}

#fbox-display {
    background: #eaeaea;
    border: 5px solid #3a5795;
    width: 340px;
    height: 230px;
    position: absolute;
    top: 32%;
    left: 37%;
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
}

#fbox-button {
    float: right;
    cursor: pointer;
    position: absolute;
    right: 0px;
    top: 0px;
}

#fbox-button:before {
    content: "CLOSE";
    padding: 5px 8px;
    background: #3a5795;
    color: #eaeaea;
    font-weight: bold;
    font-size: 10px;
    font-family: Tahoma;
}

#fbox-link,#fbox-link a.visited,#fbox-link a,#fbox-link a:hover {
    color: #0404e4;
    font-size: 9px;
    text-decoration: none;
    text-align: center;
    padding: 5px;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie = function (key, value, options) {
// key and at least value given, set cookie...
if (arguments.length > 1 && String(value) !== "[object Object]") {
options = jQuery.extend({}, options);
if (value === null || value === undefined) {
options.expires = -1;
}
if (typeof options.expires === 'number') {
var days = options.expires, t = options.expires = new Date();
t.setDate(t.getDate() + days);
}
value = String(value);
return (document.cookie = [
encodeURIComponent(key), '=',
options.raw ? value : encodeURIComponent(value),
options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE
options.path ? '; path=' + options.path : '',
options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',
options.secure ? '; secure' : ''
].join(''));
}
// key and possibly options given, get cookie...
options = value || {};
var result, decode = options.raw ? function (s) { return s; } : decodeURIComponent;
return (result = new RegExp('(?:^|; )' + encodeURIComponent(key) + '=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? decode(result[1]) : null;
};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){
if($.cookie('popup_facebook_box') != 'yes'){
$('#fbox-background').delay(5000).fadeIn('medium');
$('#fbox-button, #fbox-close').click(function(){
$('#fbox-background').stop().fadeOut('medium');
});
}
$.cookie('popup_facebook_box', 'yes', { path: '/', expires: 7 });
});
</script>
<div id='fbox-background'>
<div id='fbox-close'>
</div>
<div id='fbox-display'>
<div id='fbox-button'>
</div>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' scrolling='no' src='//www.facebook.com/plugins/likebox.php?
href=https://www.facebook.com/ebook.tuyetvan.net&amp;width=402&amp;height=255&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;show_border=false&amp;stream=false&amp;header=false'
style='border: none; overflow: hidden; background: #fff; width: 339px; height: 200px;'></iframe>
  <div id="fbox-link">Hãy nhấn <a style="padding-left: 0px;" href="https://www.facebook.com/ebook.tuyetvan.net" rel="nofollow">"Thích"</a> để cập nhật ebook mới.</div>
</div>
</div>


Chỉnh sửa nội dung và thay đoạn bôi đỏ bên trên thành link Fanpage facebook của các bạn
Cách chèn vào blog bạn nên chèn đoạn code này bên trên thẻ
sẽ khiến blog của bạn load mượt mà hơn là để ở đầu trang.
Nếu có gì không hiểu vui lòng comment bên dưới để được hỗ trợ

Hiển thị bài đăng ngẫu nhiên từ blogspot


Mình sưu tầm đoạn code này của bạn Tiến Nguyễn cũng khá lâu rồi và đã dùng cho một vài blog thấy chạy khá tốt nên share lại cho mọi người chưa biết sử dụng.
Tác dụng đoạn code này là lấy bài đăng ngẫu nhiên trên blog để hiển thị ra cho người xem giúp làm phong phú nội dung trang chủ đồng thời thu hút người xem thêm những bài đăng khác.

Screen:Cài đặt:
Mở chỉnh sửa giao diện chọn Bố cục -> thêm Tiện ích -> chọn HTML/Javascrip và copy đoạn code dưới đây thêm vào là được:
Code:
<style type="text/css"><!--
.random_post_content{width:100%;}
.random_post_content img {width:93px;height:82px;background-position: left;margin:2px;padding: 0px;border:#888 solid thin;}
.random_post_content_item {border-top:#888 thin dashed;}
.random_post_content_item table, .random_post_content_item tr, .random_post_content_item td {vertical-align: middle;}
.random_post_content_item table {margin-bottom:2px;margin-top:3px;}
.random_post_content_item:hover {background-color:#4A3829;}
.random_post_title a{text-transform:uppercase;font-size:12px;text-decoration:none;font-weight:bold}
.random_post_info a{font-size:11px;text-decoration:none;}
.random_post_content_item:hover .random_post_title a{color:#FFFFCC;}
.random_post_content_item:hover .random_post_info a{color:#888;}
.random_post_content_item:hover .random_post_title a:hover{color:#FFCC00;}
.random_post_content_item:hover .random_post_info a:hover{text-decoration:underline;}
--></style>
<div class="random_post_content" id="random_posts_id"></div>
<script type="text/JavaScript"><!--
// Collect all things from json files
// Create by Tien Nguyen
// Copyright by vnblogspot.com
// Use the code without copyright agreement, you will be reported as spam
var Random_Max = 6;
var Total_Posts_Number = 0;
var Rand_Posts_Title = [];
var Rand_Posts_Url = [];
var Rand_Posts_Author = [];
var Rand_Posts_Comment_Number = [];
var Rand_Posts_Thumbnail = [];
var Rand_Posts_Snippet = [];
function Vbs_Random_Post(json){var entry;var re = /<\S[^>]*>/g;var str;var banner_begin_index;var banner_end_index;for (var i = 0; i < Random_Max; i++){entry = json.feed.entry[i];Rand_Posts_Title[i] = entry.title.$t;for (var k = 0; k < entry.link.length; k++){if (entry.link[k].rel == 'alternate'){Rand_Posts_Url[i] = entry.link[k].href;break;}}Rand_Posts_Author[i] = entry.author[0].name.$t;Rand_Posts_Comment_Number[i] = parseInt(entry.thr$total.$t);if ("content" in entry){Rand_Posts_Snippet[i] = entry.content.$t;}else if ("summary" in entry){Rand_Posts_Snippet[i] = entry.summary.$t;}else Rand_Posts_Snippet[i] = "";if (Rand_Posts_Snippet[i].search("bp.blogspot.com") != -1) Rand_Posts_Thumbnail[i] = entry.media$thumbnail.url; else {str = "src\u003d\"";banner_begin_index = Rand_Posts_Snippet[i].search(str);if (banner_begin_index == -1){Rand_Posts_Thumbnail[i] = "http://lh3.ggpht.com/_kck7-TEWM-M/TSZtEyqlErI/AAAAAAAAAO0/cXY9tgbBnko/popular_blank_icon.jpg";}else{Rand_Posts_Thumbnail[i] = Rand_Posts_Snippet[i].substring(banner_begin_index + str.length);str = "\""; banner_end_index = Rand_Posts_Thumbnail[i].search(str);Rand_Posts_Thumbnail[i] = Rand_Posts_Thumbnail[i].substring(0, banner_end_index);}} Rand_Posts_Snippet[i] = Rand_Posts_Snippet[i].replace(re, "");if (Rand_Posts_Snippet[i].length > 140){Rand_Posts_Snippet[i] = Rand_Posts_Snippet[i].substring(0, 140) + '...';}}Install_Random_Posts();}
function Install_Random_Posts(){var str_out = "";for (var i = 0; i < Random_Max; i++){str_out += '<div class="recent_post_content_item">';str_out += '<table width="0%" border="0">';str_out += '<tr>';str_out += '<td>';str_out += '<a href="' + Rand_Posts_Url[i] + '" title="' + Rand_Posts_Snippet[i] + '">';str_out += '<img src="' + Rand_Posts_Thumbnail[i] + '" width="32px" height="32px"/>';str_out += '</a>';str_out += '</td>';str_out += '<td>';str_out += '<div class="recent_post_title">';str_out += '<a href="' + Rand_Posts_Url[i] + '" title="' + Rand_Posts_Snippet[i] + '">';str_out += Rand_Posts_Title[i];str_out += '</a>';str_out += '</div>';str_out += '</td>';str_out += '</tr>';str_out += '</table>';str_out += '</div>';}document.getElementById('random_posts_id').innerHTML = str_out;}
function Vbs_Get_Post_Num(json){Total_Posts_Number = json.feed.openSearch$totalResults.$t;if (Total_Posts_Number <= Random_Max){var start_index = 1;Random_Max = Total_Posts_Number;}else{var start_index = 1 + Math.floor(Math.random() * (Total_Posts_Number - Random_Max));
}document.write('<script type="text/JavaScript" src="/feeds/posts/default?start-index=' + start_index + '&max-results=' + Random_Max + '&orderby=published&alt=json-in-script&callback=Vbs_Random_Post"><\/script>');}
--></script>
<script type="text/JavaScript" src="/feeds/posts/default?max-results=0&alt=json-in-script&callback=Vbs_Get_Post_Num"><!--  --></script>

- Muốn hiển thị bao nhiêu bài đăng sửa đoạn này: var Random_Max = 6; thay số cần hiển thị.
- Muốn lấy nội dung từ blog khác có thể sửa link này: /feeds/posts/default thành: http://linkblogcuaban.blogspot.com/feeds/posts/default

Chúc bạn thành công.

Hướng dẫn xác minh website, blog với google bằng thẻ meta

1. Đăng nhập vào tài khoản Google ( gmail ) của bạn, lưu ý nếu Google của bạn là phiên bản tiếng Anh thì bạn cứ làm tương tự

2. Click vào link sau để vào Webmaster tool
www.google.com/webmasters/tools/

3. Thêm website của bạn


4. Sau khi thêm website Google sẽ yêu cầu bạn xác minh, chọn tab "Các phương thức thay thế-> Thêm thẻ meta vào trang chủ trang web của bạn", bạn copy mã này


5. Vào quản trị website của bạn mục "Chức năng khác-> mã HTML header, meta", dán mã trên vào và nhấn "Cập nhật"


6. Quay lại bước 4 , nhấn "Xác minh", Google đã chấp nhận quyền sở hữu website của bạn, bạn có thể sử dụng các công cụ như Analytic , webmaster ...

Chúc bạn thành công.

ARCHIVE

Pageview

© 2016 blog.tuyetvan.net. Theme by Bloggertheme9. Powered by Blogger.