Facebook Twitter Google RSS

Tạo Cute Menu đẹp cho blogspot dạng trượt.Cute Menu

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo 1 menu dạng trượt đẹp.
Chú ý Menu ở bên trái màn hình

Rất đơn giản vào Thiết kế -> Chỉnh sửa HTML - >  Mở rộng Mẫu tiện ích - Tìm đến đoạn code

Chèn trước nó đoạn code sau:
<!--SIDE-MENU-STARTS--> 
<STYLE> 
<!-- A.ssmItems:link {color:black;text-decoration:none;} A.ssmItems:hover {color:black;text-decoration:none;} A.ssmItems:active {color:black;text-decoration:none;} A.ssmItems:visited {color:black;text-decoration:none;} //-->
</STYLE> 
<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[
 
//Static Slide Menu 6.5 � MaXimuS 2000-2001, All Rights Reserved.
//Site: http://www.absolutegb.com/maximus
//Script featured on Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)
 
//March 20th, 09'- Updated for IE8 compatibility
 
NS6 = (document.getElementById&&!document.all)
IE = (document.all)
NS = (navigator.appName=="Netscape" && navigator.appVersion.charAt(0)=="4")
 
tempBar='';barBuilt=0;ssmItems=new Array();
 
function truebody(){
return (document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
 
moving=setTimeout('null',1)
function moveOut() {
if ((NS6||NS)&&parseInt(ssm.left)<0 || IE && ssm.pixelLeft<0) {
clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveOut()', slideSpeed);slideMenu(10)}
else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1)}};
function moveBack() {clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', waitTime)}
function moveBack1() {
if ((NS6||NS) && parseInt(ssm.left)>(-menuWidth) || IE && ssm.pixelLeft>(-menuWidth)) {
clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', slideSpeed);slideMenu(-10)}
else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1)}}
function slideMenu(num){
if (IE) {ssm.pixelLeft += num;}
if (NS6) {ssm.left = parseInt(ssm.left)+num+"px";}
if (NS) {ssm.left = parseInt(ssm.left)+num; bssm.clip.right+=num;bssm2.clip.right+=num;}}
 
function makeStatic() {
if (NS||NS6) {winY = window.pageYOffset;}
if (IE) {winY = truebody().scrollTop;}
if (NS6||IE||NS) {
if (winY!=lastY&&winY>YOffset-staticYOffset) {
smooth = .2 * (winY - lastY - YOffset + staticYOffset);}
else if (YOffset-staticYOffset+lastY>YOffset-staticYOffset) {
smooth = .2 * (winY - lastY - (YOffset-(YOffset-winY)));}
else {smooth=0}
if(smooth > 0) smooth = Math.ceil(smooth);
else smooth = Math.floor(smooth);
if (IE) bssm.pixelTop+=smooth;
if (NS6) bssm.top=parseInt(bssm.top)+smooth+"px"
if (NS) bssm.top=parseInt(bssm.top)+smooth
lastY = lastY+smooth;
setTimeout('makeStatic()', 1)}}
 
function buildBar() {
if(barText.indexOf('<IMG')>-1) {tempBar=barText}
else{for (b=0;b<barText.length;b++) {tempBar+=barText.charAt(b)+"<BR>"}}
document.write('<td align="center" rowspan="100" width="'+barWidth+'" bgcolor="'+barBGColor+'" valign="'+barVAlign+'"><p align="center"><font face="'+barFontFamily+'" Size="'+barFontSize+'" COLOR="'+barFontColor+'"><B>'+tempBar+'</B></font></p></TD>')}
 
function initSlide() {
if (NS6){ssm=document.getElementById("thessm").style;bssm=document.getElementById("basessm").style;
bssm.clip="rect(0 "+document.getElementById("thessm").offsetWidth+" "+document.getElementById("thessm").offsetHeight+" 0)";ssm.visibility="visible";}
else if (IE) {ssm=document.all("thessm").style;bssm=document.all("basessm").style
bssm.visibility = "visible";}
else if (NS) {bssm=document.layers["basessm1"];
bssm2=bssm.document.layers["basessm2"];ssm=bssm2.document.layers["thessm"];
bssm2.clip.left=0;ssm.visibility = "show";}
if (menuIsStatic=="yes") makeStatic();}
 
function buildMenu() {
if (IE||NS6) {document.write('<DIV ID="basessm" style="visibility:hidden;Position : Absolute ;Left : '+XOffset+'px ;Top : '+YOffset+'px ;Z-Index : 20;width:'+(menuWidth+barWidth+10)+'px"><DIV ID="thessm" style="Position : Absolute ;Left : '+(-menuWidth)+'px ;Top : 0 ;Z-Index : 20;" onmouseover="moveOut()" onmouseout="moveBack()">')}
if (NS) {document.write('<LAYER name="basessm1" top="'+YOffset+'" LEFT='+XOffset+' visibility="show"><ILAYER name="basessm2"><LAYER visibility="hide" name="thessm" bgcolor="'+menuBGColor+'" left="'+(-menuWidth)+'" onmouseover="moveOut()" onmouseout="moveBack()">')}
if (NS6){document.write('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="'+(menuWidth+barWidth+2)+'px" bgcolor="'+menuBGColor+'"><TR><TD>')}
document.write('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="'+(menuWidth+barWidth+2)+'px" bgcolor="'+menuBGColor+'">');
for(i=0;i<ssmItems.length;i++) {
if(!ssmItems[i][3]){ssmItems[i][3]=menuCols;ssmItems[i][5]=menuWidth-1}
else if(ssmItems[i][3]!=menuCols)ssmItems[i][5]=Math.round(menuWidth*(ssmItems[i][3]/menuCols)-1);
if(ssmItems[i-1]&&ssmItems[i-1][4]!="no"){document.write('<TR>')}
if(!ssmItems[i][1]){
document.write('<td bgcolor="'+hdrBGColor+'" HEIGHT="'+hdrHeight+'px" ALIGN="'+hdrAlign+'" VALIGN="'+hdrVAlign+'" WIDTH="'+ssmItems[i][5]+'" COLSPAN="'+ssmItems[i][3]+'">&nbsp;<font face="'+hdrFontFamily+'" Size="'+hdrFontSize+'" COLOR="'+hdrFontColor+'"><b>'+ssmItems[i][0]+'</b></font></td>')}
else {if(!ssmItems[i][2])ssmItems[i][2]=linkTarget;
document.write('<TD BGCOLOR="'+linkBGColor+'" onmouseover="bgColor=\''+linkOverBGColor+'\'" onmouseout="bgColor=\''+linkBGColor+'\'" WIDTH="'+ssmItems[i][5]+'px" COLSPAN="'+ssmItems[i][3]+'"><ILAYER><LAYER onmouseover="bgColor=\''+linkOverBGColor+'\'" onmouseout="bgColor=\''+linkBGColor+'\'" WIDTH="100%" ALIGN="'+linkAlign+'"><DIV  ALIGN="'+linkAlign+'"><FONT face="'+linkFontFamily+'" Size="'+linkFontSize+'">&nbsp;<A HREF="'+ssmItems[i][1]+'" target="'+ssmItems[i][2]+'" CLASS="ssmItems">'+ssmItems[i][0]+'</DIV></LAYER></ILAYER></TD>')}
if(ssmItems[i][4]!="no"&&barBuilt==0){buildBar();barBuilt=1}
if(ssmItems[i][4]!="no"){document.write('</TR>')}}
document.write('</table>')
if (NS6){document.write('</TD></TR></TABLE>')}
if (IE||NS6) {document.write('</DIV></DIV>')}
if (NS) {document.write('</LAYER></ILAYER></LAYER>')}
theleft=-menuWidth;lastY=0;setTimeout('initSlide();', 1)}
 
//]]>
</script> 
<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[
 
/*
Configure menu styles below
NOTE: To edit the link colors, go to the STYLE tags and edit the ssm2Items colors
*/
YOffset=150; // no quotes!!
XOffset=0;
staticYOffset=30; // no quotes!!
slideSpeed=20 // no quotes!!
waitTime=100; // no quotes!! this sets the time the menu stays out for after the mouse goes off it.
menuBGColor="#ccc";
menuIsStatic="yes"; //this sets whether menu should stay static on the screen
menuWidth=150; // Must be a multiple of 10! no quotes!!
menuCols=2;
hdrFontFamily="verdana";
hdrFontSize="2";
hdrFontColor="white";
hdrBGColor="#4cab21";
hdrAlign="left";
hdrVAlign="center";
hdrHeight="15";
linkFontFamily="Verdana";
linkFontSize="2";
linkBGColor="white";
linkOverBGColor="#f2f2f2";
linkTarget="_top";
linkAlign="Left";
barBGColor="#e36d04";
barFontFamily="Verdana";
barFontSize="2";
barFontColor="white";
barVAlign="center";
barWidth=20; // no quotes!!
barText="CUTE MENU"; // <IMG> tag supported. Put exact html for an image to show.
 
///////////////////////////
 
/* Menu settings start */
 
// ssmItems[...]=[name, link, target, colspan, endrow?] - leave 'link' and 'target' blank to make a header
ssmItems[0]=["Menu"] //create header
ssmItems[1]=["Hỏi Đáp", "/p/hoi-dap.html", ""]
ssmItems[2]=["Quy Định", "/p/quy-dinh.html",""]
ssmItems[3]=["Liên hệ", "/p/contact.html", ""]

 
/* Menu settings end */
 
buildMenu();
 
//]]>
</script> 
<!--SIDE-MENU-STOPS--> 


Lưu ý đoạn code được tô đỏ tùy chỉnh sao cho phù hợp với blog của bạn. Chúc thành công.

Giới thiệu:


Chào mừng bạn đến với wesite. Hi vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị ở đây.
Xem trang cá nhân của tôi →

0 comments:

ARCHIVE

Pageview

© 2016 blog.tuyetvan.net. Theme by Bloggertheme9. Powered by Blogger.